Kompetensförsörjning inom anläggning

Trafikverket skapade en rapport om kompetensförsörjningen i branschen 2016, vilken författades av WSP och Sveriges Byggindustrier. Syftet var att beskriva och utveckla utmaningarna inom branschen och hur de i sin tur påverkar kompetensbehoven i framtiden. Studien genomfördes i dialog med aktörer i branschen och den litteratur som fanns tillgänglig inom området.

Rapporten kom fram till att det är mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att bedöma numerärt hur kompetensbehovet ser ut. Den behövs mer djupgående studier för att kunna komma fram till hur många utbildade med anläggningsinriktad kompetens som behövs i olika delar av samhället.

Man kom fram till att branschen med hjälp av nätverk som till exempel FIA, kommer behöva fortsätta att bygga samarbete för utveckling av branschen.

I framtagandet av rapporten konstaterades att relationerna aktörerna mellan har stärkts och att ambitionen är hög. Intresset finns där bland branschens aktörer så det är bara att se till att insatser görs och att det blir en kontinuitet i dialogen och att alla bidrar på ett konstruktivt sätt.